Hiroshige
The Plum Garden in Kameido, 1856–58
ukiyo-e.