Francesco Sozzi
The Four Seasons, 1760
Fresco cycle.
Palazzo Isnello, Palermo