Francisco Goya
Portrait of the Duchess of Alba, 1797
oil-on-panel. 194×130
New York Hispanic Society, New York