Donatello
San Giovanni Evangelista a Patmos, 1428 - 1443
stucco. diametro 215
Basilica di San Lorenzo, Firenze