Raffaello Sanzio e aiuti
Apostoli, 1517 circa
affresco.
Perduti, giĆ  a Roma, Palazzo Apostolico