Gustav Klimt
Medycyna, 1900-1907
Uniwersytet Wiedeński