Cenni di Pepo
Tronująca Madonna z aniołami (Maestà di Santa Trinità), ok. 1285
tempera na desce. 385×223
Galeria Uffizi, Florencja